“O fapta buna intr-o sticlă cu vin’’

Crama Pandora doneaza din vanzarea vinurilor sale pe site-ul www.cramapandora.ro pentru Asociația Sfântul Stelian Ocrotitorul Copiilor din Focșani

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “O fapta buna intr-o sticlă cu vin” Crama Pandora doneaza din vanzarea vinurilor sale pe site-ul www.cramapandora.ro pentru Asociația Sfântul Stelian Ocrotitorul Copiilor din Focșani (numită în cele ce urmează “Campania”) este. Societatea VITISIM COTESTI SRL, cu sediul social in sat Budesti, comuna Cotesti, judetul Vrancea, adresa de corespondenta in Focsani, str. Cuza Voda nr.73, jud. Vrancea, cod postal 620034, email: office@cramapandora.ro, Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vrancea cu nr. J39/501/2004, avand Cod Fiscal RO 16585726, cont bancar nr. RO54BRDE400SV36581494000, deschis la BRD Groupe Société Générale – Sucursala Focsani, denumită Crama Pandora

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii.

Prezentul regulament poate fi consultat gratuit de orice persoanã interesatã pe site-ul www.cramapandora.ro/regulament.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau  înceta, şi/sau întrerupe desfãşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţãrii prealabile a publicului cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificãri/completãri aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţonale şi vor fi atasate prezentului regulament.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi  serviciilor pe piaţă, cu modificările ulterioare.

2.2. Perioada de desfăşurare a Campaniei este 04.09.2023 – 31.10.2023, inclusiv.

După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Campaniei.

2.3. Campania este organizată şi se desfăşoară pe site-ul www.cramapandora.ro.

Campania este organizată şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului Regulament care este accesibil tuturor persoanelor interesate pe site-ul www.cramapandora.ro/regulament.

SECŢIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI

3.1. Desfãşurarea Campaniei:

MECANISMUL

In conditiile prezentului Regulament, Organizatorul va directiona catre Asociația Sfântul Stelian Ocrotitorul Copiilor din Focșani, din fiecare produs al Cramei Pandora (S.C. Vitisim Cotesti S.R.L.) vandut pe magazinul on-line propriu https://cramapandora.ro/magazin/  4 lei din pretul de vanzare 

Valoarea directionata de Organizator conform mecanismului nu are o limita impusa si se raporteaza strict la unitatile/produsele Cramei Pandora (S.C. Vitisim Cotesti S.R.L.) vandute in perioada Campaniei pe magazinul on-line propriu https://cramapandora.ro/magazin/ , modul de directionare fiind detaliat in sectiunea 4 a prezentului Regulament.

Anexele prezentului Regulament si/sau orice alta prevedere a Regulamentului vor putea fi modificate unilateral de cãtre Organizator, cu condiţia comunicarii catre public – potrivit prevederilor art.1.2 de mai sus – a modificarilor operate.  

Produsele Cramei Pandora (S.C. Vitisim Cotesti S.R.L.) participante la Campanie se vor regăsi pe magazinul on-line propriu https://cramapandora.ro/magazin/ .

În cazul în care un client solicitã returul produsele Cramei Pandora (S.C. Vitisim Cotesti S.R.L.) achizitionate,  valoarea ce trebuia directionata de Organizator conform prevederilor prezentului Regulament va fi anulata.

SECŢIUNEA 4. DIRECTIONAREA SUMELOR STRANSE

La finalul Campaniei sumele aferente produselor vandute, stabilite prin prezentul regulament (valoare fara TVA) din pretul poduselor Produsele Cramei Pandora (S.C. Vitisim Cotesti S.R.L.) comercializate pe magazinul on-line propriu https://cramapandora.ro/magazin/, pe durata Campaniei va fi directionata catre Asociația Sfântul Stelian Ocrotitorul Copiilor din Focșani.

Plata se va face într-o tranșă până la finele lunii octombrie 2023.

SECŢIUNEA 5. FORŢA MAJORĂ

6.1. Dacă o situaţie de forţă majoră – definitã conform legii – împiedică sau întârzie total sau parţial executarea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 şi 1083 Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

6.2. Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevãzute în cazul producerii unui eveniment ce costituie forţã majorã, inclusiv în cazul imposibilitãţii Organizatorului, din motive independente de voinţ sa, de a asigura desfãşurarea în bune condiţii a Campaniei.

6.3. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendatã oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiţa ca acesta sã comunice în prealabil o astfel de situaţie şi cu respectarea Art. 1.2 de mai sus.

SECŢIUNEA 7. LITIGII ŞI RECLAMAŢII

7.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi orice client al https://cramapandora.ro/magazin/ /orice tert cu privire la prezenta Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

7.2. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: Strada Echitatii nr 10, Cotești, judetul Vrancea, Romaniai sau la adresa de e-mail office@cramapandora.ro , în atenţia Departamentului de Marketing, în termen de maxim 2 (două) zile de la producerea incidentului. În cazul depăşirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie / reclamaţe în legătură cu derularea Campaniei.

7.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile pe care le considerã necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

S.C. Vitisim Cotesti S.R.L.